disclaimer

Juridische disclaimer

Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Region.nl, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

Region.nl internetsite

Region.nl stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsites. Alhoewel Region.nl haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Region.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de Region.nl internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Region.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Region.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen  aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Region.nl.

Virussen en veiligheid

De Region.nl internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Region.nl sites. Region.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Region.nl wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij ontvangen wordt door Region.nl gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Region.nl behoudt zich het recht voor de door U gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven, en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Region.nl verzonden e-mail

Door Region.nl verzonden informatie per e-mail , is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde  is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Region.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nederlands Recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst , zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op alle leveringen en betalingen van Region.nl zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden van Region.nl , te vinden op deze website.

Region.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

BTW en BTW nummer

Region.nl is BTW plichtig. Alle prijzen op onze website zijn exclusief wettelijke BTW. Ons BTW nummer is per mail op te vragen via ons contact formulier.

  • Regionale bekendheid
  • Snelle levertijd
  • Kwaliteit
  • Flexibiliteit
  • Duidelijkheid
© 2023 Region - Disclaimer - Privacyverklaring
Brosis.nl webhosting en design Site to Edit CMS